EDI คืออะไร

EDI (Electronic Data Interchange) คือ การแลกเปลี่ยนข้อมูลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ตามมาตรฐานทางธุรกิจ เช่น เอกสารการสั่งซื้อ เอกสารการวางบิล เอกสารยืนยันการส่งของ และอื่นๆ ระหว่างธุรกิจคู่ค้าที่มีรายการธุรกรรมประจำวันมากมาย เพื่อประโยชน์ในการนำไปใช้งานได้สะดวก รวดเร็ว เพิ่มประสิทธิภาพ การดำเนินธุรกิจให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น ทุกธุรกิจสามารถแลกเปลี่ยนเอกสารกันได้ทั่วโลก เราเป็นผู้ให้บริการ Advanced EDI ทำหน้าที่เป็นตัวกลางระหว่างร้านค้าปลีก (Retailer) และร้านค้าผู้ผลิตผู้จัดจำหน่าย (Supplier) คุณสามารถเลือกดูข้อมูลต่าง ๆ ได้ เช่น

  • ข้อมูลการสั่งซื้อ (Purchase Order)
  • ข้อมูลการรับสินค้า (Goods Receiving)
  • ข้อมูลการคืนสินค้า และขอใบลดหนี้ (Return & Credit Notes Request)
  • ข้อมูลการโอนเงิน (Remittance)
  • ใบแจ้งหนี้ (Invoice) แบ่งเป็น Inv. จากร้านค้าปลีกในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายอื่นๆ และ E-Inv. ที่ผู้ผลิตส่งให้กับร้านค้าปลีก
  • สต๊อคสินค้า/ยอดขาย (Inventory & Sale Report)

ข้อมูลที่ให้บริษัทดังกล่าวจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่ละร้านค้าปลีก บริษัทได้จัดเตรียมข้อมูลไว้หลากหลายรูปแบบ แต่ขึ้นอยู่กับความสามารถในการรองรับข้อมูลของลูกค้า เพื่อไหลเข้าสู่ระบบภายในของบริษัทคุณต่อไป

มีร้านค้าปลีกที่เปิดใช้ EDI ให้คุณเลือกหลายราย คือ

EDI จำเป็นอย่างไร

เอกสารธุรกรรมพาณิชย์ที่เคยแฟกซ์ให้เปลี่ยนเป็น EDI จะช่วยลดความผิดพลาดจากการป้อนข้อมูล และคาดเดาจากกระดาษแฟกซ์ที่ขาดหาย ไม่ชัดเจน ลดงานซ้ำซ้อน และลดขั้นตอนในการจัดการรับ – ส่งเอกสาร ลดค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เช่น การเตรียมเอกสาร และเวลาในการส่ง มีผลทำให้วงจรธุรกิจสั้นลง สืบค้นข้อมูลย้อนหลัง เช่น ข้อมูลใบสั่งซื้อ การรับสินค้า การคืนสินค้า ใบลดหนี้นาน 6 เดือน ข้อมูลรายงานยอดขาย สต๊อคสินค้านาน 3 เดือน ข้อมูลการโอนเงิน และใบแจ้งหนี้ ติดตามข้อมูล หรือเรียกใช้ข้อมูลที่ต้องการมาทำงานได้ โดยไม่มีข้อจำกัดด้านเวลาและสถานที่ ได้รับข้อมูลข่าวสารจากร้านค้าปลีกอย่างสะดวก รวดเร็ว และทันสมัย

Advanced EDI ทำงานอย่างไร

images by free.in.th

ทำไมต้องเลือก AIC เป็นผู้ให้บริการ EDI

ตลอดระยะเวลานานกว่า 10 ปี การให้บริการระบบ Advanced EDI ของเรา ได้รับความเชื่อมั่น พอใจ ไว้วางใจจากสมาชิกด้วยดีเสมอมา ไม่ว่าธุรกิจของคุณจะเติบโตเพียงใด ราคาและการให้บริการก็ยังคงไม่เปลี่ยนแปลง เราจะอยู่เคียงข้างธุรกิจคุณตลอดไป

-