บริษัท แอดวานซ์ อินทิเกรชั่น จำกัด

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจพัฒนาระบบงานสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสำหรับธุรกิจระดับ SMEs ทั้งบริษัทผู้ผลิต (Suppliers) และงานค้าส่ง (Wholesales) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทีรุนแรงในปัจจุบัน ลดข้อผิดพลาดและประหยัดเวลาในการถ่ายทอดงานของบุคลากร ระบบงานของบริษัทประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศให้เกิดการเชื่อมโยงระบบสารสนเทศของส่วนงานภายในองค์กรให้เป็นระบบเดียวกัน มีข้อมูลที่สามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มุ่งเน้นงานเชื่อมสัมพันธ์ธุรกิจคู่ค้าพันธมิตรที่ดีระหว่างกัน การเชื่อมโยงระบบข้อมูลข่าวสารของการดำเนินงานประจำไปสู่การวิเคราะห์ข้อมูลอัตโนมัติเพื่อไปสู่ผู้บริหารระดับต่างๆ ขององค์กรได้ใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการ การวางแผน และการตัดสินใจในเชิงธุรกิจให้ได้ผลและทันเวลา

บริษัท แอดวานซ์ อินทิเกรชั่น จำกัด ยินดีให้คำปรึกษาและพัฒนางานที่เหมาะสมให้กับแต่ละองค์กร ตลอดระยะเวลากว่า 10 ปี บริษัทฯ ยังคงยึดมั่นประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งประโยชน์ลูกค้า สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าในสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่อง ระบบงานสารสนเทศยุคใหม่มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทันสมัย บริษัทฯจึงต้องสนใจและติดตามความเจริญก้าวหน้านำมาเสริมเพิ่มเติมในระบบอย่างต่อเนื่อง เพื่อการพัฒนาระบบงานไปพร้อมกับเทคโนโลยีอย่างมืออาชีพ

วิสัยทัศน์

มุ่งมั่นในการผลิตซอฟต์แวร์ด้านการวิเคราะห์ เพื่อบริหารข้อมูลตามข้อเท็จจริง ควบคุมข้อมูลให้มีคุณภาพ ช่วยในการปรับใช้ สำรวจ และรายงานแบ่งปันผลในทิศทางที่ง่าย สะดวก เพื่อแก้ไขปัญหาที่ระบุได้รวดเร็ว ชัดเจน ช่วยลดต้นทุนและเพิ่มรายได้ให้กับธุรกิจ

พันธกิจ

Product Excellent is Our Responsibility บริษัท แอดวานซ์ อินทิเกรชั่น จำกัด มีการจัดวางโครงสร้างภายในของบริษัทอย่างชัดเจนและครอบคลุมเป้าหมายธุรกิจ มุ่งเน้นให้การดำเนินงานเป็นไปแบบมืออาชีพ บุคลากรภายในบริษัทมีความกระตือรือร้น สนใจเรียนรู้ติดตามความเจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง มีความชำนาญ ถูกต้อง รวดเร็ว และชัดเจนในการสร้างงานเพื่อให้ได้ผลงานที่มีคุณภาพเป็นเลิศตรงต่อความต้องการของลูกค้าสูงสุด

Customer Delight Is Our Responsibility ไม่เพียงแต่การสร้างงานที่มีคุณภาพเท่านั้น การก่อให้เกิดความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสิ่งที่รับผิดชอบโดยตรงของบริษัท เพื่อให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด และก่อให้เกิดความจีรังยั่งยืนในธุรกิจ

วัตถุประสงค์

การประยุกต์เทคโนโลยีเพื่อการบริการ การแลกเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ( Electronic Data Interchange – EDI ) เน้นตลาดลูกค้า Suppliers ที่ดำเนินธุรกิจค้าส่ง ซึ่งเป็นผู้ผลิตหรือผู้จัดจำหน่ายสินค้าขายให้กับผู้ค้าปลีก เพื่อกระจายต่อไป ถึงผู้บริโภค ให้บริการแลกเปลี่ยนข้อมูลเชิงพาณิชย์ (EDI) ระหว่างผู้ค้าปลีกกับ Suppliers รวมทั้งการให้บริการศูนย์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ธุรกิจต่อธุรกิจ นำเสนอสินค้าและรับคำสั่งซื้อจากร้านค้าตัวแทนจำหน่าย (e-Dealer) ให้กับสมาชิกคู่ค้า

คุณค่าเพิ่มของบริษัท แอดวานซ์ อินทิเกรชั่น จำกัด ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารการตัดสินใจ ( Business Intelligence – BI ) บริษัทฯ รับให้การปรึกษาและพัฒนาด้านผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาตามความต้องการ โดยมีการทำงานแบบมืออาชีพตามโครงสร้างองค์กรบริษัทเพื่อให้เกิดผลงานที่มีคุณภาพเป็นเลิศตรงกับความต้องการสูงสุด

ขบวนการพัฒนาด้านผลิตภันฑ์ตามความต้องการ

  • แนะนำให้คำปรึกษาเพื่อช่วยให้องค์กรได้ใช้ประโยชน์สูงสุดของข้อมูล และรวบรวมความต้องการ
  • ศึกษาประเมินความเป็นไปได้ตามความต้องการ
  • วิเคราะห์ต้นทุนและแนะนำเครื่องมืออุปกรณ์ ด้วยราคาที่คุ้มค่าเพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับผู้รับบริการอย่างสูงสุด
  • การบริหารโครงการในแบบมืออาชีพ
  • การพัฒนาระบบงานตามความต้องการ
  • ดูแลรักษาและฝึกอบรมเพื่อให้องค์กรสามารถดำเนินระบบต่อไปได้โดยอิสระ
  • การส่งมอบระบบงานที่เสร็จสมบูรณ์ ภายใต้ความพึงพอใจของลูกค้า
  • การดูแลหลังการขายในลักษณะของ Business Partner